Warunki Gwarancji

Reklamacja grilli, wędzarni oraz akcesoriów

W celu zareklamowania grilli, wędzarni oraz akcesoriów prosimy wypełnić formularz reklamacyjny. 

Wypełnij formularz reklamacyjny

 

WARUNKI GWARANCJI NA GRILLE 

Rejestracja urządzenia

Warunkiem udzielenia gwarancji jest rejestracja produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu, dokonana za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.broilking.pl/rejestracja. Do rejestracji konieczne jest posiadanie dowodu zakupu produktu na terenie Polski.

 

Od tej chwili będziemy przechowywać Twój dowód zakupu za Ciebie w naszym systemie internetowym.

 

Numer modelu grilla oraz numer seryjny urządzenia znajdują się na etykiecie, która umieszczona jest z tyłu produktu.

 

Po weryfikacji poprawności wypełnienia formularza rejestracyjnego, zostanie on zaakceptowany lub odrzucony o czym zostaniesz poinformowany wiadomością e-mail, aby wprowadzić niezbędne poprawki. Po akceptacji Twoje urządzenie objęte jest gwarancją od dnia widocznego na dowodzie zakupu, a w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów.

 

Rejestrując produkt, zwróć uwagę, aby formularz został poprawnie wypełniony. Należy upewnić się, że numer seryjny urządzenia odpowiada numerowi wpisanemu do rejestracji gwarancyjnej, a zdjęcie lub skan dowodu zakupu jest czytelne. W przeciwnym wypadku nie nastąpi akceptacja rejestracji.

 

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za źle wpisane dane. W przypadku skorzystania „z prawa do bycia zapomnianym” wg RODO lub usunięcia rejestracji produktu następuje rezygnacja z gwarancji.

Warunki gwarancji

Agrimpex Grilluj i Gotuj sp. k. Piotrów, ul. Zwierzyniecka 2a, 37-500 Jarosław udziela gwarancji jakości produktu i zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych oraz konstrukcyjnych podczas normalnego użytkowania i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi.

Okresy gwarancji na poszczególne elementy w przypadku danych modeli znajdują się na karcie gwarancyjnej dostarczonej z urządzeniem.

Okresy gwarancyjne rozpoczynają się wraz z dniem wskazanym na dowodzie zakupu. 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Procedura gwarancyjna

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy wypełnić formularz reklamacyjny, który znajduje się na stronie internetowej www.broilking.pl/reklamacja

Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail w celu doprecyzowania szczegółów zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku uznania gwarancji, gwarant w terminie 30 dni od dnia złożenia formularza  lub jeśli to konieczne od dnia dostarczenia wadliwego produktu lub zbadania produktu w miejscu ujawnienia wady

naprawi lub wymieni wadliwą część objętą gwarancją. W przypadku uznania wady części wymiennej, Gwarant może przesłać sprawną część do samodzielnego montażu zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych kosztów samodzielnego montażu. 

Twoje Obowiązki jako Właściciela

Jako właściciel urządzenia Broil King jesteś zobowiązany do korzystania z grilla zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi a także do dbania o regularne czyszczenie i konserwacje produktu.  Wskazówki na temat pierwszego odpalenia, czyszczenia i konserwacji grilla znajdują się w instrukcji oraz na oficjalnym blogu: https://www.broilking.pl/blog.

W przypadku użytkowania grilla niezgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi, jako użytkownik produktu, przejmujesz na siebie ryzyko oraz ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty oraz obrażenia ciała własne lub osób trzecich, które wynikały z niewłaściwego korzystania z urządzenia.

Wyłączenie z Gwarancji i od odpowiedzialności 

Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, w szczególności:

    • użytkowaniem w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi

    • korzystaniem z urządzenia w sposób niezgodny co do jego przeznaczenia,

    • wykonaniem samowolnych napraw i przeróbek urządzenia

    • wykorzystywaniem części innych niż oryginalne

    •  a także użytkowanie produktu z uszkodzonymi częściami, także wtedy, gdy części te podlegają gwarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w postaci :

    •  korozji (tzw. „korozja powierzchniowa”, „nalot korozyjny”) i innych uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji, przechowywania, użytkowania i naturalnego zużycia,

    •  uszkodzeń estetycznych powstałych na skutek transportu lub przemieszczania sprzętu np. zarysowania, wgniecenia, pęknięcia, wytarcia 

    • elementów w skutek zjawisk atmosferycznych takich jak grad, huragan, gwałtowne burze, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych (w tym chlor z basenów oraz działanie soli w okolicach nadmorskich), a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;

    • przegryzionych przez zwierzęta kabli i przewodów

    • zatkanych przez owady elementów instalacji gazowej

    • nieprawidłowgo podłączenia urządzenia bądź też montaż / instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia

    • zmiany koloru elementów pod wpływem działania temperatury i promieniowania UV

 

Okres gwarancji ulega skróceniu do 1 roku w przypadku użytkowania grilla w zakresie innym niż domowy, a w szczególności w zakresie usług gastronomicznych (np. restauracje, hotele, imprezy) lub przemysłowych.

 

Gwarancja dotyczy urządzeń Broil King zakupionych w Polsce w Autoryzowanych Punktach Dealerskich i realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku złożenia reklamacji zgłaszający może być zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu, w przypadku gdy:

- reklamacja nie jest objęta gwarancją;

-  zgłaszający uprzednio wyrażając zgodę na naprawę nie udostępni sprzętu gwarantowii w ustalonym mijescu i terminie;

- okaże się, że sprzęt objęty gwarancją działa poprawnie, a zastrzeżenia Użytkownika co do prawidłowości funkcjonowania urządzenia wynikają wyłącznie z korzystania z urządzenia niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji.

 

Gwarancja producenta nie uwzględnia jakichkolwiek zobowiązań nie wymienionych w karcie gwarancyjnej. 

 

Informacja o naprawach pozagwarancyjnych i sprzedaży części w Autoryzowancyh Serwisach Broil King  dostępna jest na stronie www.BroilKing.pl/serwis

Informacja telefoniczna:

INFOLINIA +48 16 623 61 73

Pod podanym numerem możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące produktów i oferty Broil King.

WARUNKI GWARANCJ NA AKCESORIA

1. Agrimpex Grilluj i Gotuj sp. k. Piotrów udziela gwarancji jakości produktu i zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych oraz konstrukcyjnych podczas normalnego użytkowania i konserwacji.
2. Gwarancja dotyczy wyrobów Broil King zakupionych w Polsce w Autoryzowanych Punktach Dealerskich i ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Akcesoria 2 lata
Pokrowce Select 3 lata
Pokrowce Premium 5 lat
Powyższe okresy gwarancyjne na pokrowce PREMIUM oraz SELECT obowiązują na produkty zakupione w 2018 roku i kolejnych latach.

4. Warunkiem udzielenia gwarancji jest:
- okazanie dokumentu potwierdzającego zakup,
- wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie internetowej www.broilking.pl/reklamacja
5. Okres gwarancji ulega skróceniu do 1 roku w przypadku użytkowania grilla w zakresie innym niż domowy, a w szczególności w zakresie usług gastronomicznych (np. restauracje) lub przemysłowych.
6. Terminy wskazane w pkt. 3 i 4 rozpoczynają się w dniu widniejącym na dokumencie zakupu akcesorium.

7. W przypadku uznania gwarancji produkt zostanie naprawiony, wymieniony na nowy wolny od wad o takiej samej lub wyższej wartości lub zostanie zwrócony koszt zakupu.

8. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem akcesorium, korzystaniem z akcesorium w sposób niezgodny co do jego przeznaczenia, a także w sytuacji wykonania samowolnych przeróbek. 

9. Gwarant ma prawo do żądania dostarczenia reklamowanego produktu w celu rozpatrzenia reklamacji, przy wcześniej opłaconych kosztach wysyłki.

10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów z Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku z awarią produktu.

12. Gwarancja producenta nie uwzględnia jakichkolwiek zobowiązań niewymienionych w karcie gwarancyjnej.