Warunki Gwarancji

 

Reklamacja grilli, wędzarni oraz akcesoriów

W celu zareklamowania grilli, wędzarni oraz akcesoriów prosimy wypełnić formularz reklamacyjny. 

Wypełnij formularz reklamacyjny

 

 

WARUNKI GWARANCJI NA GRILLE 

Rejestracja urządzenia

 
Warunkiem udzielenia gwarancji jest rejestracja produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu, dokonana za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.broilking.pl/rejestracja. Do rejestracji konieczne jest posiadanie dowodu zakupu produktu na terenie Polski.
 
Od tej chwili będziemy przechowywać Twój dowód zakupu za Ciebie w naszym systemie internetowym.
 
Numer modelu grilla oraz numer seryjny urządzenia znajdują się na etykiecie, która umieszczona jest z tyłu produktu.
 
Po weryfikacji poprawności wypełnienia formularza rejestracyjnego, zostanie on zaakceptowany lub odrzucony o czym zostaniesz poinformowany wiadomością e-mail, aby wprowadzić niezbędne poprawki. Po akceptacji Twoje urządzenie objęte jest gwarancją od dnia widocznego na dowodzie zakupu, a w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów.
 
Rejestrując produkt, zwróć uwagę, aby formularz został poprawnie wypełniony. Należy upewnić się, że numer seryjny urządzenia odpowiada numerowi wpisanemu do rejestracji gwarancyjnej, a zdjęcie lub skan dowodu zakupu jest czytelne. W przeciwnym wypadku nie nastąpi akceptacja rejestracji.
 
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za źle wpisane dane. W przypadku skorzystania „z prawa do bycia zapomnieninym” wg RODO lub usunięcia rejestracji produktu następuje rezygnacja z gwarancji.
 

Warunki gwarancji

Agrimpex Griluj i Gotuj s.c., ul. Zwierzyniecka 2a, 37-500 Jarosław udziela gwarancji jakości produktu i zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych oraz konstrukcyjnych podczas normalnego użytkowania i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi.
 
Okresy gwarancji na poszczególne elementy w przypadku danych modeli znajdują się na karcie gwarancyjnej dostarczonej z urządzeniem.
 
Okresy gwarancyjne rozpoczynają się wraz z dniem wskazanym na dowodzie zakupu. 
 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 

Procedura gwarancyjna

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy wypełnić formularz reklamacyjny, który znajduje się na stronie internetowej www.broilking.pl/reklamacja
 
Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail w celu doprecyzowania szczegółów zgłoszenia reklamacyjnego.
 
W przypadku uznania gwarancji, gwarant w terminie 30 dni od dnia złożenia formularza  lub jeśli to konieczne od dnia dostarczenia wadliwego produktu lub zbadania produktu w miejscu ujawnienia wady
naprawi lub wymieni wadliwą część objętą gwarancją. W przypadku uznania wady części wymiennej, Gwarant może przesłać sprawną część do samodzielnego montażu zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych kosztów samodzielnego montażu. 
 

Twoje Obowiązki jako Właściciela

Jako właściciel urządzenia Broil King jesteś zobowiązany do korzystania z grilla zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi a także do dbania o regularne czyszczenie i konserwacje produktu.  Wskazówki na temat pierwszego odpalenia, czyszczenia i konserwacji grilla znajdują się w instrukcji oraz na oficjalnym blogu: https://www.broilking.pl/blog.
 
W przypadku użytkowania grilla niezgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi, jako użytkownik produktu, przejmujesz na siebie ryzyko oraz ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty oraz obrażenia ciała własne lub osób trzecich, które wynikały z niewłaściwego korzystania z urządzenia. 
 

Wyłączenie z Gwarancji i od odpowiedzialności 

Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, w szczególności:
    • użytkowaniem w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi
    • korzystaniem z urządzenia w sposób niezgodny co do jego przeznaczenia,
    • wykonaniem samowolnych napraw i przeróbek urządzenia
    • wykorzystywaniem części innych niż oryginalne
    •  a także użytkowanie produktu z uszkodzonymi częściami, także wtedy, gdy części te podlegają gwarancji
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w postaci :
    •  korozji (tzw. „korozja powierzchniowa”, „nalot korozyjny”) i innych uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji, przechowywania, użytkowania i naturalnego zużycia,
    •  uszkodzeń estetycznych powstałych na skutek transportu lub przemieszczania sprzętu np. zarysowania, wgniecenia, pęknięcia, wytarcia 
    • elementów w skutek zjawisk atmosferycznych takich jak grad, huragan, gwałtowne burze, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych (w tym chlor z basenów oraz działanie soli w okolicach nadmorskich), a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;
    • przegryzionych przez zwierzęta kabli i przewodów
    • zatkanych przez owady elementów instalacji gazowej
    • nieprawidłowgo podłączenia urządzenia bądź też montaż / instalacja wykonana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia
    • zmiany koloru elementów pod wpływem działania temperatury i promieniowania UV
 
Okres gwarancji ulega skróceniu do 1 roku w przypadku użytkowania grilla w zakresie innym niż domowy, a w szczególności w zakresie usług gastronomicznych (np. restauracje, hotele, imprezy) lub przemysłowych.
 
Gwarancja dotyczy urządzeń Broil King zakupionych w Polsce w Autoryzowanych Punktach Dealerskich i realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W przypadku złożenia reklamacji zgłaszający może być zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu, w przypadku gdy:
- reklamacja nie jest objęta gwarancją;
-  zgłaszający uprzednio wyrażając zgodę na naprawę nie udostępni sprzętu gwarantowii w ustalonym mijescu i terminie;
- okaże się, że sprzęt objęty gwarancją działa poprawnie, a zastrzeżenia Użytkownika co do prawidłowości funkcjonowania urządzenia wynikają wyłącznie z korzystania z urządzenia niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji.
 
Gwarancja producenta nie uwzględnia jakichkolwiek zobowiązań nie wymienionych w karcie gwarancyjnej. 
 
Informacja o naprawach pozagwarancyjnych i sprzedaży części w Autoryzowancyh Serwisach Broil King  dostępna jest na stronie www.BroilKing.pl/serwis
 
Informacja telefoniczna:
INFOLINIA +48 16 623 61 73
Pod podanym numerem możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące produktów i oferty Broil King.

 

 

WARUNKI GWARANCJ NA AKCESORIA

1. Agrimpex Griluj i Gotuj s.c. udziela gwarancji jakości produktu i zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych oraz konstrukcyjnych podczas normalnego użytkowania i konserwacji.
2. Gwarancja dotyczy wyrobów Broil King zakupionych w Polsce w Autoryzowanych Punktach Dealerskich i ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Akcesoria 2 lata
Pokrowce Select 3 lata
Pokrowce Premium 5 lat
Powyższe okresy gwarancyjne na pokrowce PREMIUM oraz SELECT obowiązują na produkty zakupione w 2018 roku i kolejnych latach.

4. Warunkiem udzielenia gwarancji jest:
- okazanie dokumentu potwierdzającego zakup,
- wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie internetowej www.broilking.pl/reklamacja. 
5. Okres gwarancji ulega skróceniu do 1 roku w przypadku użytkowania grilla w zakresie innym niż domowy, a w szczególności w zakresie usług gastronomicznych (np. restauracje) lub przemysłowych.
6. Terminy wskazane w pkt. 3 i 4 rozpoczynają się w dniu widniejącym na dokumencie zakupu akcesorium.

7. W przypadku uznania gwarancji produkt zostanie naprawiony, wymieniony na nowy wolny od wad o takiej samej lub wyższej wartości lub zostanie zwrócony koszt zakupu.

8. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem akcesorium, korzystaniem z akcesorium w sposób niezgodny co do jego przeznaczenia, a także w sytuacji wykonania samowolnych przeróbek. 

9. Gwarant ma prawo do żądania dostarczenia reklamowanego produktu w celu rozpatrzenia reklamacji, przy wcześniej opłaconych kosztach wysyłki.

10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów z Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku z awarią produktu.

12. Gwarancja producenta nie uwzględnia jakichkolwiek zobowiązań niewymienionych w karcie gwarancyjnej. 

Dołącz do grupy entuzjastów grillowania.
 • Najnowsze przepisy na grilla
 • Porady i wskazówki o sztuce grillowania
 • Maksymalnie jeden mail tygodniowo
 • Informacje dotyczące nowości produktowych
 • Szybki i prosty sposób wypisania się
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agrimpex Griluj i Gotuj s.c.
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agrimpex Griluj i Gotuj s.c. ul. Zwierzyniecka 2a, 37-500 Jarosław, nr tel. 16 623 61 72, adres email: rodo@broilking.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) oraz f) ww. Rozporządzenia, w celu realizacji usługi newsletter.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres do momentu wycofania zgody.
 7. Podanie danych osobowych jest fakultatywne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację kontaktu.
 8. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu.