Warunki Gwarancji

 

Reklamacja grilli, wędzarni oraz akcesoriów

W celu zareklamowania grilli, wędzarni oraz akcesoriów prosimy wypełnić formularz reklamacyjny. 

Wypełnij formularz reklamacyjny

 

Grille kupione poza granicami Polski 

Grille kupione poza granicami Polski należy reklamować w państwie gdzie urządzenie zostało kupione. Kliknij tutaj aby znaleść dystrybutora.

 

Warunki gwarancji grilli:

Gwarant: Agrimpex Griluj i Gotuj s.c., ul. Zwierzyniecka 2a, 37-500 Jarosław
1. Agrimpex Griluj i Gotuj s.c. udziela gwarancji jakości produktu i zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych oraz konstrukcyjnych podczas normalnego użytkowania i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych poza terenem Polski i jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.
3. Okresy  gwarancji w przypadku poszczególnych modeli urządzeń wynoszą:


4. Warunkiem udzielenia gwarancji jest:
- zarejestrowanie produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu poprzez dołączony do grilla formularz lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.broilking.pl/rejestracja,
- okazanie karty gwarancyjnej,
- okazanie dokumentu potwierdzającego zakup,
- wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie internetowej www.broilking.pl/reklamacja. Zgłoszenie reklamacyjne można dokonać również bezpośrednio w miejscu zakupu.
5. Okres gwarancji ulega skróceniu do 1 roku w przypadku użytkowania grilla w zakresie innym niż domowy, a w szczególności
w zakresie usług gastronomicznych (np. restauracje) lub przemysłowych.
6. Terminy wskazane w pkt. 3 i 4 rozpoczynają się w dniu wydania urządzenia klientowi.
7. W przypadku uznania gwarancji produkt zostanie naprawiony. W przypadku uznania wady części wymiennej, gwarant może przesłać sprawną część do samodzielnego montażu zgodnie z instrukcją obsługi. Klient zobowiązany jest zwrócić część wadliwą, która staje się własnością gwaranta. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych kosztów samodzielnego montażu.
8. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia,
w szczególności użytkowaniem w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi, korzystaniem z urządzenia w sposób niezgodny co do jego przeznaczenia, a także w sytuacji wykonania samowolnych napraw i przeróbek urządzenia.
9. Gwarant zapewnia usunięcie wady urządzenia ujawnionej w okresie gwarancji w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej.
10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów z Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku
z awarią urządzenia.

Infolinia:
+48 16 623 61 72
Punkty
Sprzedaży

Dołącz do grupy entuzjastów grillowania.

 • Najnowsze przepisy na grilla
 • Porady i wskazówki o sztuce grillowania
 • Maksymalnie jeden mail tygodniowo
 • Informacje dotyczące nowości produktowych
 • Szybki i prosty sposób wypisania się
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agrimpex Griluj i Gotuj s.c.
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agrimpex Griluj i Gotuj s.c. ul. Zwierzyniecka 2a, 37-500 Jarosław, nr tel. 16 623 61 72, adres email: rodo@broilking.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) oraz f) ww. Rozporządzenia, w celu realizacji usługi newsletter.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres do momentu wycofania zgody.
 7. Podanie danych osobowych jest fakultatywne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację kontaktu.
 8. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu.